Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. school: Zorgcampus;
 2. directielid 1: eigenaar Zorgcampus 1;
 3. directielid 2: eigenaar Zorgcampus 2
 4. opleidingsmanager: manager van Zorgcampus
 5. klager: een (ex-)deelnemer/student, een lid van het personeel of een anderszins functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan;
 6. verweerder: een (ex-)deelnemer/student, een lid van het personeel, een lid van de directie of een anderszins functioneel bij de school of instelling betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend;
 7. klacht: klacht over (nagelaten) gedragingen en beslissingen van de verweerder.

 

Artikel 2: Voorfase klachtindiening

 1. Een klager die een probleem op of met de school ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
 2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de opleidingsmanager. ( Is de opleidingsmanager de verweerder dan legt de klager het probleem voor aan directielid 1).

 

Artikel 3: De klachtbehandeling

 1. De opleidingsmanager gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost.
 2. De opleidingsmanager meldt klager en verweerder welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
 3. De opleidingsmanager beslist binnen 4 weken of de klacht gegrond is en welke maatregelingen er worden getroffen.
 4. De opleidingsmanager brengt jaarlijks aan de directie schriftelijk verslag uit van de klachtenbehandeling.

 

Artikel 4: Beroepsprocedure

 1. Als de behandeling van de klacht door de opleidingsmanager naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager in beroep bij directielid 1 (is de opleidingsmanager de verweerder dan voert directielid 1 artikel 3 uit en leidt dit tot het oordeel van de klager niet tot een oplossing, kan de klager in beroep bij directielid 2).
 2. Het directielid meldt klager en verweerder welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
 3. Het directielid beslist binnen 4 weken of de klacht gegrond is en welke maatregelingen er worden getroffen.
 4. De uitspraak van het directielid is bindend.

‚Äč

Artikel 5: Informatie over de klachtenregeling

De opleidingsmanager zorgt ervoor dat de klachtenregeling voldoende bekend is door deze in ieder geval te publiceren in de opleidingswijzer.

 

Artikel 6: Het vastleggen van een klacht

Het vastleggen van de klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam van verweerder
c. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
d. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
e. de dagtekening van indienen klacht
f. de oplossing en dagtekening

 

Artikel 7: Behandeling van de klacht direct door de directie

 1. Als klager zijn klacht indient bij de directie, kan dit de klacht direct zelf afhandelen.
 2. De directie meldt in dat geval klager en verweerder welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
 3. Als de behandeling van de klacht door de directie naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager niet verder in beroep.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen.
 2. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de werking van de klachtenregeling valt.

 

Artikel 9: Wijziging van het reglement

Deze regeling kan door de directie worden gewijzigd na overleg met de opleidingsmanager.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie.
 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling Zorgcampus’.
 3. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2014